hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Energideklaration

By • jan 20th, 2018 • Category: Energi
(Last Updated On: 20 januari, 2018)

Den första oktober 2006 infördes lagen (SFS 2006:985) om energideklaration för byggnader.

När ett hus ska säljas eller hyras ut måste en energideklaration vara gjord. En nyuppförd byggnad ska energideklareras senast två år från det att den tas ibruk.  En energideklaration är giltig i tio år. Boverket har utfärdat föreskrifter  som  behandlar vad energideklarationen ska innehålla samt vilken kompetens den certifieradeenergiexperten ska ha. Boverket har också till uppgift att föra ett register över de energideklarationer och besiktningsprotokoll som lämnats till verket. Boverket har skyldighet att sköta information om energideklarationerna. En energideklaration är giltig i tio år.

Vad ska en energideklaration innehålla?

En energideklaration ska innehålla uppgifter om:

 • den mängd energi som behöver användas i en byggnad,
 • att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
 • om radonmätning har utförts i byggnaden,
 • ett referensvärde så att man kan jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda,
 • förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden
 • Vem ska energideklarera och hur rapporteras resultatet?

Undantag

Följande byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklarera.

 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader som ska användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
 • Hemliga byggnader
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) om åtgärdsförslag inte kan lämnas.

Hus med nyttjanderätt där:

 1. Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
 2. Sker mellan företag i samma koncern
 3. Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arrendatorn.

En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker: 

 1.  På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera.
 2. Genom testamente.
 3. Till närstående eller dylikt

Vid försäljning av byggnad:

 1. Mellan företag inom samma koncern.
 2. Expropriation eller inlösen.
 3. Konkursbo eller exekutivt förfarande.
 4. Närstående eller dylikt.

Tillsyn 

Kommunen är tillsynsmyndighet när det gäller energideklarationerna. Kommunen har rätt att meddela byggnadsägaren de förelägganden som behövs och har även rätt att utfärda vite om kraven inte efterlevs. Kommunen har även rätt att kontrollera att besiktning av luftkonditioneringssystem har genomförts i de fall då detta krävs.

Den byggnadsägare som låter bli att energideklarera sitt hus, eller inte redovisar resultatet kan bli utdömd att betala ett vite.

 

Om du genomför åtgärder som minskar energianvändningen behöver du inte göra en ny energideklration om det finns en giltig, men om du gör en ny energideklaration som visar på den lägre energiförbrukningen kan det göra huset mer attraktivt vid en försäljning.

Leave a Reply