hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Brandsäkra hemmet

By • nov 12th, 2018 • Category: Boende, säkerhet
(Last Updated On: 12 november, 2018)

Brandvarnare

Att ha en brandvarnare i hemmet är inte bara en självklarhet för ökad säkerhet utan även ett krav sedan år 2001 enligt 2 kapitlet 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor:

”…skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Om inte annat avtalas bör ägaren svara för installation av brandvarnaren medan nyttjanderättshavaren svarar för skötsel brandvarnaren.

I räddningsverkets allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder har man förklarat hur paragrafen ska tolkas angående brandvarnare.  Man menar att lagkravet innebär att alla fastighetsägare är skyldiga att installera brandvarnare.Det kan alltså se lite olika ut beroende på bostadstyp:

Hyresrätt

Det är fastighetsägarens ansvar är att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Det är hyresgästen/den boende som ansvarar för att brandvarnaren och dess batterier fungerar. De brandvarnare som monteras av fastighetsägaren tillhör fastigheten.

Bostadsrätt

Kravet på brandvarnare är riktat gentemot fastighetsägarna, vilket i juridisk mening i en bostadsrättsförening är styrelsen av föreningen. Hur kravet verkställs och finansieras är upp till styrelsen.

Villa

I en villa där fastighetsägare och boende är samma person, ansvarar denne för både installation och skötsel av brandvarnare.

Påföljd

Om de ovanstående kraven inte efterlevs kan fastighetsägaren föreläggas att uppfylla dem. Om sedan detta föreläggande inte följs kommer ett nytt föreläggande att förenas med vite. Vitets storlek bestäms så att det är större än kostnaden för att installera brandvarnare i bostäderna.

 

Brandsläckare och brandfilt

Minst en brandsläckare bör finnas i huset. Helst en på varje våning. Placera synligt och lättillgängligt.
En branfilt är också bra för att kunna kväva en eldhärd, speciellt i köket eftersom man inte kan släcka t.ex. brinnade olja i ett kokkärl med vatten. Brandfilten kan också användas för att släcka elden om det börjat brinna i en persons kläder.

Utrymningsvägar

Förbered utrymningsvägar. Om sovrummet ligger på övervåningen kan en brandstege vara en bra ide.

Se över el och andra brandrisker

Om elinstallationen är gammal kan det vara ide att låta en elektriker se över elen. Installera jordfelsbrytare och kontrollera gamla lampor och elektriska apparater.

Brandövning

Ha brandövning med hela familjen så att alla vet vad de ska göra om olyckan är framme och vet var ni har återsamlingsplatsen utanför huset.

 

Tagged as: ,

Leave a Reply