hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Solceller på egna fastigheten

By • maj 13th, 2016 • Category: Energi, Hus

De senaste åren har priserna på solceller sjunkit så att montera solceller på den egna fastigheten kan vara en bra investering både för miljön och ekonomin.

Så länge man producerar mindre el än man producerar kallas man mikroproducent, så länge anläggningen högst har en effekt på 43,5 kilowatt (kW) som inmatningseffekt och huvudsäkringen är på högst  63 A (Ampere).

solcellertak

Solcellsbidrag
Man kan söka ett bidrag hos länsstyrelsen  på 20 procent av kostnaden för privatpersoner.  (30 procent för företag). Under lång tid har det det varit flera års kö för att erhålla bidrag men i  december 2015 beslutade riksdagen om att avsätta 225 miljoner för stödet under 2016 och 390 miljoner per år för åren 2017-2019. Den som installerar solceller i den fastighet man är folkbokförd och som inte har tålamod att vänta på solcellsbidrag kan välja att istället göra rot-avdrag för installationskostnaden, men man kan inte kombinera rotavdrag med solcellsbidrag.

Skattereduktion vid mikroproduktion av förnyelsebar energi
Om du en viss tidpunkt inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 också rätt att få skattereduktion för detta.
Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max på ett underlag av 30 000 kilowattimmar, vilket innebär att skattereduktionen maximalt kan uppgå till 18 000 kronor per år.
Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår (d.v.s. den totala överskottsel du producerat), dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut

Allmänna tekniska krav
Din mikroproduktionsanläggning måste vara CE-märkt och fast ansluten till elnätet.
Man ska också göra en föranmälan till elnätsägaren och meddela att man avser ansluta solceller eller liknande för mikroproduktion.
En mikroproduktionsanläggning kan kräva bygglov, så kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller.

Installation
När din mikroproduktionsanläggning är installerad skall den behöriga elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till elnätsägaren.
Därefter kommer din elmätare att bytas till en modell som klarar av att mäta både uttag av el och inmatning till elnätet.

Teckna avtal med din elhandlare
För att sälja ditt eventuella överskott måste du också teckna ett avtal med din elhandlare. Elbolagen är skyldiga att ta emot mikroproducenters överskottsel.
Fram till 1 januari 2017 behövde man också vara momsregistrerad och betala moms för den ersättning man fick från sin producerade el.   Men 2017 infördes en omsättningsgräns för mervärdesskatt. Syftet var att minska den administrativa bördan för mindre verksamheter med liten omsättning, som t.ex. mikroproducenter av förnybar el. Omsättningsgränsen kan tillämpas av beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt under innevarande beskattningsår och som inte heller under något av de två föregående åren har haft högre omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är skattebefriad och behöver inte registrera sig för eller redovisa mervärdesskatt. Den som är skattebefriad saknar då också avdragsrätt för ingående skatt.


Leave a Reply