hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Bygglov

By • apr 7th, 2017 • Category: Boende
(Last Updated On: 7 april, 2017)

När du ska göra en ny- eller tillbygnation. Börja med att prata med kommunens bygglovshandläggare. De kan ge råd och besked kring vad som gäller i just din kommun. En tät och bra dialog med kommunen är alltid värdefullt och minskar riskerna för att du gör något fel. Om man t.ex. köper en tomt som man vill bygga på är det också viktigt att ta reda på vilken byggrätt detaljplanen medger. Detaljplanen kan t.ex. reglera byggnaders storlek och placering, höjd, våningstal och taklutning.

Det är också alltid bra att ha en god dialog med grannarna. Det kan göra att man undviker att få sitt bygglov överklagat.

Tänker du bygga utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked hos byggnadsnämnden för att se om platsen är lämplig att bygga på.  Ett postitivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. En fördel med att söka förhandsbesked är att det inte krävs lika många handlingar som en ansökan om bygglov så om du får negativt besked har du inte gjort så mycket jobb i onödan. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite till stadsbyggnadskontoret.

För en och tvåbostadshus utanför detaljplan och samanhållen bebyggelse krävs i vissa fall inte bygglov för att göra mindre tillbygnader av bostadshuset. Det är även tillåtet att bygga helt fristående komplementärbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset – så länge det inte dominerar över det ursprungliga huset.

Murar och plank i närheten av bostadshuset kräver inte heller bygglov.

Även inom detaljplan finns åtgärder som kan vidtas utan bygglov. En villaägare kan t.ex. bygga ut huset med 15 m2 även om det strider mot detaljplanen. Tillbygnaden får dock inte överstiga bostadshusets taknockshöjd. Du får även bygga högst två takkupor på ett bostadshus som saknar takkupor eller ytterligare en takkupa på ett bostadshus som har en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet (takets längd från nock till nock) och inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Men dessa bygglovsfria tillbygnader, såväl utanför som inom detaljplanerat område får inte placeras närmare än 4,5 m från tomtgränsen än 4,5 m utan grannens medgivande. Det krävs dock att man gör en anmälan och inväntar ett startbesked innan byggandet kan påbörjas. En bygganmälan prövas enligt plan- och bygglagen men påverkas inte av restriktioner i detaljplanen.

I vissa fall kan kommunen neka startbesked för en tillbyggnad och kräva bygglov om den utförs i en värdefull miljö eller om det handlar om byggnader eller bebyggelse som är särskilt värdefulla från bland annat kulturhistorisk synpunkt.

Ett nekat startbesked kan överklagas till länsstyrelsen.

I ett enbostadshus får du inreda ytterligare en bostad med bygganmälan. Bestämmelsen gäller inte för Attefallshus. Även om åtgärden vidtas närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs inte något grannemedgivande.

 

Attefallshus

Du får uppföra en fristående byggnad i närheten av bostadshuset som är avsedd antingen som komplementbyggnad eller som bostad. Byggnaden får vara max 25 kvadratmeter stor och nockhöjden får vara 4 meter. Avståndet måste vara minst 4,5 meter till tomtgräns om inte berörda grannar medger ett kortare avstånd. Byggnaden är bygglovsbefriad men kräver bygganmälan.

Friggebod

Det spelar ingen roll om det är ett förråd, ett kontor eller ett lusthus du vill bygga, men det får vara max 15 kvadratmeter stort. Vill du bygga flera bodar går det bra, men tillsammans får de vara max 15 kvadratmeter. Höjden mellan mark och taknock får inte överstiga 3 meter, men huset kan se ut nästan hur som helst. Avståndet måste vara minst 4,5 meter till tomtgränsen.

Växthus

Ett växthus kan vara din ”friggebod” eller ditt attefallshus förutsatt att du inte redan byggt någon annan bod som utnyttjar reglerna.

Skärmtak

I anslutning till huset får du bygga ett skärmtak på upp till 15 kvadratmeter utan bygglov. Det kan vara ett enda stort skärmtak över en uteplats eller fördelat på flera olika tak som totalt är 15 kvadratmeter. Ett tak över entrén ingår alltså i de bygglovsfria kvadratmetrarna tak.

Tak som går utöver de 15 bygglovsfria kvadratmeterna kräver bygglov. Ett skärmtak ute i trädgården kräver alltså bygglov även om du inte har något tak över uteplatsen vid huset. Bor du i radhus, kan det vara så att alla tak kräver bygglov. Tak eller skydd som inte är stadigvarande kräver inte bygglov. Därför är det fritt fram för markiser, segeldukar och pergolor som är täckta av växter.

Uteplats eller altan

Uteplatser i marknivå kräver inte bygglov. Hur högt upp i luften altanen ska vara för att det ska krävas bygglov varierar mellan olika kommuner. Allmän praxis, baserat på tidigare rättsfall, är att altaner som är över 1,2 meter upp i luften kräver bygglov. Om altanen ger intryck av en volymökning så krävs enligt dessa rättsfall lov. Vissa kommuner tillåter 1,8 meter, så kontrollera vad som gäller i din kommun.

Pool

En pool kräver normalt inte bygglov, däremot finns det krav på ett säkert poolområde. Säkerhetskraven gäller från ett vattendjup på 20 centimeter.  Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Bygganmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att kontakta byggnadsnämnden i din kommun och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Staket, plank och murar

Du får bygga ett plank som är max 1,8 meter högt och inhägnar en uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Varken planket eller skärmtaket får vara närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

Enligt lagen behöver plank och murar bygglov. Tyvärr har lagen inte definierat exakt vad som är ett plank och en mur. Kommunerna har därför fått göra sina egna definitioner och har satt gränserna på lite olika sätt. I Stockholms kommun ser definitionerna ut så här:

Plank består till mindre än 50 procent av luft och de är bygglovsfria upp till 110 centimeter.

Staket består av mer än 50 procent av luft. Staket, och därmed även spaljéer, stängsel och liknande, är bygglovsfria. Din kommun kan ha en annan definition och en annan gräns.

En mur blir en mur när den är över 50 centimeter hög och då krävs bygglov. Det gäller både stödmurar och fristående murar. Den här gränsen är mer allmänt vedertagen bland kommuner än gränserna för plank, men kontrollera vad som gäller där du bor för att vara säker.

Häckar

Häckar är bygglovsfria och har höjdbegränsningar endast vid risk att skymma sikten för trafik. Häcken bör placeras så den kan skötas från din egen tomt om du inte enats om annat med grannen.

 

 

I de fall när det krävs bygglov. Ta reda på vilka handlingar som kommunen anser sig behöva för att kunna pröva bygglovsansökan för att undvika att handläggningen av ärendet drar ut på tiden i onödan. Vanligen ska en bygglovsansökan innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas.

Leave a Reply